A ijeri ijandu p’a Villa, a l’arburazzu

Fermu a nu latu nci stava nu pazzu

Cu na manu muviva nu marrazzu

Cu l’autra tiniva u sceccu ru capizzu.

Grirandu nci riciva;… ora t’ammazzu !

Ti tagghiu a testa e a l’arburu l’ampizzu !

U sceccu nci rissi; a si ?...e ora mi ncazzu !

Mpuntau i peri e u schicciau p’u pezzu.                        Giuseppe Briganti.