A cura longa, longa

E na manu supr’a frunti

Sirinetta chi mi cunti

Tu non parri, ma fai parra`.

 

Non c’e` postu sta matina

O nta chiazza o nta marina

Quattru i corda e cincu i spau

A l’artista u cuntintau.

 

Prima tu mi veni o frunti

Tutti ggenii e prufussuri

Chi bbellizza, stu fauri

Pari cu celu ndu mandau.

 

Com’o figghiu candu nasci

A undi pigghia, pigghia

Focu i pagghia e di rramagghia

Sciala e bballa u so papa`.

 

Ma ijandu o fari i cunti

Non avi a undi  mi si curca

Si voli mentiri nta furca

Chi ora vinni e no nci sta`.

 

Sirinetta, pigghia!... pigghia!

Venatindi nta ma casa

Ijeu ti mentu supra a spasa

Supra o tavulu i mamma`.

 

Sirinetta o ninfa fusa

U to cantu tantu amaru

No nci sta Nugddhu rruparu

Mi ti poti cuntenta`.

 

Nce cu nci pigghia gustu

Ma non trova u postu ggiustu

Intantu a bbona  ggenti

Nce cu parra e fa parra`.

 

U to cantu no nsi senti

Si fundiu all’acqqu’e mari

Tu a nugddhu li cuntenti                            

Tutti ggiurici e pamparamba`.