Quandu a Rriggiu chiovi

Bastau mi chiovi n’intera nuttata
Chi ‘nnizziammu boni a matinata.
A me’ casa è peggiu ra piscina
Non ndi parramu chidda ra vicina!

Figghioli damundi da fari
Cu rastrelli, carrioli e pali;
e tu a ccu spetti? Pigghia ddu stivali
e spingila cu forza pi ‘nde scali.

Ma quali scali sta limarra nira?!
Cchiù spingiu e cchiù p’arreru tira.
Vardandu bonu ora m’accurgia
Chi puru i strati su ‘na mutumia.

Mi rissinu chi scoppiaru tutti i tumbini,
ma ‘ndo quarantotto i pulizzaru i spazzini!
E si spittamu u Cumuni mi ‘nterveni
Ndi putimu rranciari comu veni.

Menu mali chi chiuviu sulu ‘na notti
Chi ggià i strati ddivintaru acquedotti,
mi sembra c’avi bbuca a tutti i parti
certu c’asfaltaru a regula d’arti!

Ma carcunu di questi bei signori
Chi sturiaru l’urbanistica stratali
U calcularu u sboccu pi ‘ndo mari
Prima mi rilascia autorizzazioni
A cu si costruiu i palazzoni?

Non sapivinu chi prestu o tardu chiuvendu
I fangu, melma e puzza stamu murendu?
E i fiumari ancora non scaseddaru
Sti ‘ntelligenti, pinzati, ‘ndi ccupparu!

Mali pir nui si veni na nova tempesta!
Ra Maronna i Rriggiu suspindimu puru a festa.
Vui diciti ch’è turistica a città?
Viniti megghiu e viriti chi cc’è ccà.

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 06 Ottobre 2010 20:29 )