Ijandu pa fera.

 

Mastr’antoni u camillaru

Ijav’a fera ca matina

S’ancuntrau cu mastru Saru

Mastru Bbrunu, e mmari Nina.

 

E Ggiuvanni u pettinaru

Cu li pezzi e scarpi e o culu

A li mani nu panaru

Cavarcava supr’a nu mulu.            

 

Caminandu e cavarcava

Mastr’Antoni e Ggiuvanninu

Nci culava o mulu a bbava

E faciva u rreru spiru.

 

E sunava lu tamburu

Ogni tantu ppruu.. pprufu`

E ggrirava mastru Brunu

E diciva, cu fu`!… cu fu`!.

 

E u mulu ijettau na strigghia

E nci scoppia’u fumaloru

A mastru Brunu, ntesta pigghia

Comu bbotta ri murtaru.

 

E va pigghiati a Natali

Scoppiau di rrisati

Non v’a pigghiati a mali                                                           

Era megghiu m’azzittiti.

 

Mmari Nina ch’er’avanti

Chi diciva, sci cca!.. o mulu

Aviva forsi n’aggravanti

Nci ll’aviva cu mastru Brunu.

 

Nci llisciava  u cannarozzu

A capizza e la crinera

Ogni tantu rav’a mpezzu

I rassu, a bbiava ca favara.

 

Mastr’Antoni u camillaru

Ch’iddhu aviva a rrunca o culu

Ijava mi tagghia mpezzu i lignu

Mi nciu run’a mastru Bbrunu.

 

 

M’a so rrunca non tagghiava

Vuliva essiri mmulata

E Natali nci cantava

A canzun’a ri ll’annata.

 

Mmola forbici e cuteddhi

Non viniri cca ndi mia

Chi non haiu ciancianeddhi

 Mi tindirugnu a ttia.

 

U mmolaforbici rrispundia

Comu a pavi ti la mmolu

C’a rrotina esti a mia

Non mentu ttacci e mancu solu

 

Mastru Pascali forgiati a rrunca

Mastr’Angeniu mmulati finu

Pi mi tagghiunu la chianca

Mast’Antoni e Pascalinu.

 

Mastr”Antoni  , tocu, tocu

Nci dumand’a mastru Brunu

Vuliti u lignu pi lu focu!...

O carc’arburu ri prunu.?

 

Ijatavindi svirgugnati

Non mi mpiddhati a mia

Siti u rannu ri piccati              

A vostra bbucca i cissa, carcaria.         

 

Cand’u stortu ri la rrua

Nci voli fari a tutti scola

Si para supr’a na prua

Aspetta cand’u sceccu vola.                                     

 

Cmu  l’arburu spinusu

U stortu varda s’avi a scagghia                                                     

Bbellu, bbruttu, dispettusu

Com’o sceccu candu rragghia.             

 

E nta chiazza a und’e` fera

Nci su crasti e su muntuni

Tutt’i ddui fannu primera

Ntesta hannu li puntuni.

 

Cu varda u imbu ru fratellu

Non viri u soi s’e rriccippatu                                                                

S’esti lisciu, o ri cammellu

O i nu zzimburu crastatu.             

                                                                                    

Finiu a festa e pur’a fera

Cu pirdiu o varagnau

Ora arriva a primavera

Puru a ijatta faci ngau.