Com’e` bbrutt’u lavurari.

 

Com’e` bbrutt’u lavurari

saria megghi’u mangia e dormi

No nmi senti cchiu` parrari

Si ndi vai mbivendu sarmi.

 

R’una trasi i n’autra nesci

Cu l’amici e canuscenti

Carchi ghiornu s’iddhu crisci

E` demeritu ri menti.

 

Non havi sensu ri lavuru

Mantinutu e` i mamma e patri

U so pani est’o sicuru

E sindifutti i tutti l’autri.

 

Candu nvecchia parra sulu

Fac’i cunti cu li jita

Vai circandu carchi culu

 Mi nci mpara la partita.

 

E ghiastim’a cu nci pari

Mamma, patri e li parenti

Cu rassaru sempri fari

Mi si trova senza nenti.

 

Com’e` bbellu u passiari

Saria pur’u mangia e seri

Carchi pocu i fissiari

Ma  nte mani, nu misteri.

 

U viddhanu zzappa e puta

Mi nci veni a vigna bbona

Pirchi` all’annu na mbivuta

Si la bballa e si la sona.

 

Sa voi vinu i bbon`annata

Curatilla bbon’a vigna

S’a rracina e` muffiata

A la fini t’asbindigna.

 

Fatti u cuntu cori d’omu

Ti fa nobbili u lavuru

Sa voi essiri ngalantomu

A vita mentiti o sicuru.

 

Giuseppe Briganti

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 02 Maggio 2012 14:43 )