Prima faciva u ijaddhuzzu lordu

A destra e manca siminava ira

Si viriva nsacchetta carchi sordu

A notti a faciva ijornu, e u ijornu sira.

Cu frati e soru, sempri in disaccordu

Chi parenti e amici, mancu tira

Ora, nugddh’u viri a ddhu mussu lordu

A palla e` tunda e comu a movi ggira.                            Giuseppe Briganti.