A cruci.

 

Tutti a stu mundu portun`a cruci

Ogn`unu l`avimu a sumpurtari

Piccula, randi, amara e dduci

Ogn`unu, ndi ll`avimu a carriari.

 

Cui a ciangi pi mara e cui pi dduci

Chista,  esti a vita r`u campari

Candu  a l`urtimu suspiru; rici

T`a cunsignu Signuri, fammi rripusari.